REDNI OBČNI ZBOR ŠD NK KOLPA

Podrobnosti dogodka

 • Datum in čas :

Na podlagi 17. člena Statuta Športnega društva Nogometni klub Kolpa predsednik Upravnega odbora sklicuje redni letni zbor članov, ki bo v petek 5.4.2024 ob 18.00 uri v jedilnici Osnovne šole v Podzemlju.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev zbora članov in uvodni nagovor predsednika društva
 2. Izvolitev organov zbora članov; delovnega predsedstva (predsednika, člana, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika, dva člana verifikacijske komisije)
 3. Ugotovitev sklepčnosti in poročilo verifikacijske komisije
 4. Predstavitev in sprejem dnevnega reda
 5. Poročila upravnega odbora za leto 2023:
 • Poročilo predsednika
 • Vsebinsko tehnično poročilo
 • Športno poročilo
 • Finančno poročilo
 1. Poročilo nadzornega odbora
 2. Razprava o poročilih in sprejem poročil
 3. Program in plan dela 2024(vsebinski, športni in finančni) ter sprejem
 4. Razrešnica sedanjemu Upravnemu odboru in volitve novih članov v Upravni odbor ŠD NK Kolpa
 5. Nagovor gostov ( vabljeni predstavnik Občine Metlika; predstavnik občine Semič; Vanja Vlah- predsednik ŠZ Metlika; Marjetka Pezdirc- direktorica Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika,…)
 6. Pobude in predlogi

Vabljeni vsi člani društva in drugi občani, prijatelji športa, sponzorji/donatorji ter vsi, ki jih zanima, kako poteka delo v društvu.

Posebej vljudno vabljeni starši naših mladih nogometašev, saj želimo, da se v delo kluba vključi čim več staršev s ciljem izboljšanja delovanja organov ter izvajanja programov kluba.

Prisotnim bo gradivo na vpogled pred zborom članov.

Zbor članov je v skladu s Statutom Športnega društva Nogometni klub Kolpa najvišji organ društva, voli ter razrešuje druge organe društva ter funkcionarje in sprejema druge odločitve. Zbor članov sestavljajo vsi člani društva. Delo zbora članov je javno in mu lahko prisostvujejo tudi drugi, vendar nimajo pravice glasovanja in odločanja, to pravico imajo samo aktivni in častni člani. Pridruženi člani društva in tisti občani ter povabljeni gosti, ki so ali želijo biti povezani z delovanjem društva imajo le pravico posvetovalnega glasu. Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotnih več kot polovica članov društva z volilno, glasovalno pravico (aktivni in častni člani). Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 (trideset) minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je prisotnih več kot 3/10 (tri desetine) članov s pravico glasovanja. Učinki odločitve zbora članov nastopijo z dnem odločitve zbora članov, razen če zbor članov ne odloči drugače.

Volilno pravico in pravico glasovanja imajo vsi, ki so člani društva (aktivni ali častni člani) na dan 5.4.2024, in imajo na ta dan pred začetkom zbora članov poravnano članarino za leto 2024.

Prijavo udeležbe na ZBORU ČLANOV boste potrdili s podpisom na vzpostavljenem seznamu pri vstopu.

V Podzemlju, dne 15.3.2024

Upravni odbor

Predsednik

Andrej Jerina l.r.