športno društvo NK Kolpa

VABILO NA IZREDNI ZBOR ČLANOV ŠD NK KOLPA

VABILO NA IZREDNI ZBOR ČLANOV

Na podlagi 17. člena Statuta Športnega društva Nogometni klub Kolpa predsednik delovnega predsedstva na zadnjem zboru članov Tomaž Kralj sklicuje izredni zbor članov, ki bo v ponedeljek, 17.06.2024 ob 18. uri v jedilnici Osnovne šole v Podzemlju.

Predlog dnevnega reda:

  1. Otvoritev zbora članov in uvodni nagovor sklicatelja izrednega zbora članov
  2. Izvolitev organov zbora članov; delovnega predsedstva (predsednika, člana, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika, dva člana verifikacijske komisije)
  3. Ugotovitev sklepčnosti in poročilo verifikacijske komisije
  4. Predstavitev in sprejem dnevnega reda
  5. Razrešnica sedanjemu Upravnemu odboru in volitve novih članov v Upravni odbor ŠD NK Kolpa
  6. Razno, pobude in predlogi

Vabljeni vsi člani društva in drugi občani, prijatelji športa, sponzorji/donatorji ter vsi, ki jih zanima, kako poteka delo v društvu.

Posebej vljudno vabljeni tudi starši naših mladih nogometašev, saj želimo, da se v delo kluba vključi čim več staršev s ciljem izboljšanja delovanja organov ter izvajanja programov kluba.

Zbor članov je v skladu s Statutom Športnega društva Nogometni klub Kolpa najvišji organ društva, voli ter razrešuje druge organe društva ter funkcionarje in sprejema druge odločitve. Zbor članov sestavljajo vsi člani društva. Delo zbora članov je javno in mu lahko prisostvujejo tudi drugi, vendar nimajo pravice glasovanja in odločanja, to pravico imajo samo aktivni in častni člani. Pridruženi člani društva in tisti občani ter povabljeni gosti, ki so ali želijo biti povezani z delovanjem društva imajo le pravico posvetovalnega glasu. Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotnih več kot polovica članov društva z volilno, glasovalno pravico (aktivni in častni člani). Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 (trideset) minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je prisotnih več kot 3/10 (tri desetine) članov s pravico glasovanja. Učinki odločitve zbora članov nastopijo z dnem odločitve zbora članov, razen če zbor članov ne odloči drugače.

Volilno pravico in pravico glasovanja imajo vsi, ki so člani društva (aktivni ali častni člani) na dan 17.06.2024, in imajo na ta dan pred začetkom zbora članov poravnano članarino za leto 2024.

Prijavo udeležbe na IZREDNEM ZBORU ČLANOV boste potrdili s podpisom na vzpostavljenem seznamu pri vstopu.

V Podzemlju, dne 31.05.2024

Predsednik delovnega predsedstva

                 Tomaž Kralj l.r.