športno društvo NK Kolpa

VABILO NA ZBOR ČLANOV ŠD NK KOLPA

Spoštovani člani ŠD NK Kolpa,

Spoštovani prijatelji športa,

VABILO

NA REDNI ZBOR ČLANOV

Na podlagi 17. člena Statuta Športnega društva Nogometni klub Kolpa predsednik Upravnega odbora sklicuje redni letni zbor članov, ki bo v petek 14.5.2021 ob 17.00 zunaj na klubski terasi ŠD NK Kolpa v Podzemlju.

Zbor članov bo potekal v skladu z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/2166/21 in 69/21) ter v skladu z varnostnimi in higienskimi priporočili NIJZ za izvajanje dejavnosti (COVID-19).

Letno članarino v višini 15,00 eur lahko poravnate:                    

 • Emir Mahmutović ( 040 305 022)
 • Matjaž Virant (040 748 590)
 • Denis Spudić (041 682 515)
 • TRR 03152-1000205777 SKB Banka s pripisom – Letna članarina ŠD NK Kolpa za leto 2021

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev zbora članov in uvodni nagovor predsednika društva
 2. Izvolitev organov zbora članov; delovnega predsedstva (predsednika, člana, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika, dva člana verifikacijske komisije)
 3. Ugotovitev sklepčnosti in poročilo verifikacijske komisije
 4. Predstavitev in sprejem dnevnega reda
 5. Poročila upravnega odbora za leto 2020:
 • Poročilo predsednika
 • Vsebinsko tehnično poročilo
 • Športno poročilo
 • Finančno poročilo
 1. Poročilo nadzornega odbora
 2. Razprava o poročilih in sprejem poročil
 3. Program in plan dela 2021 (vsebinski, športni in finančni) ter sprejem
 4. Pobude in predlogi

IZVEDBENO OBVESTILO

 Zbor članov bo v petek 14.5.2021 ob 17.00 zunaj na klubski terasi ŠD NK Kolpa v Podzemlju neposredno s prisotno udeležbo do 10 članov društva (obvezna udeležba 9 članov upravnega odbora in športnega vodje) v skladu z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. V skladu s Poslovnikom zbora članov ŠD NK Kolpa in s sklepom upravnega odbora bo udeležba ostalim članom društva omogočena korespondenčno.

Člane društva, ki se bodo korespondenčno udeležili zbora članov, vabim, da do četrtka 13.5.2021 do 18.00 udeležbo potrdite (Matjaž Virant-tajnik 040 748 590 ali nk.kolpa@siol.net). Člani društva s potrjeno svojo udeležbo boste v petek 14.5.2021 ob 17.00 po otvoritvi klubskega zbora članov korespondenčno sodelovali na zboru članov.  Na e-naslove boste prejeli poročila za leto 2020, plan dela za leto 2021, o katerih boste lahko korespondenčno razpravljali in o njih glasovali.

Prisotnim bo gradivo na vpogled pred zborom članov.

Zbor članov je v skladu s Statutom Športnega društva Nogometni klub Kolpa najvišji organ društva, voli ter razrešuje druge organe društva ter funkcionarje in sprejema druge odločitve. Zbor članov sestavljajo vsi člani društva. Delo zbora članov je javno in mu lahko prisostvujejo tudi drugi, vendar nimajo pravice glasovanja in odločanja, to pravico imajo samo aktivni in častni člani. Pridruženi člani društva in tisti občani ter povabljeni gosti, ki so ali želijo biti povezani z delovanjem društva imajo le pravico posvetovalnega glasu. Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotnih več kot polovica članov društva z volilno, glasovalno pravico (aktivni in častni člani). Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 (trideset) minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je prisotnih več kot 3/10 (tri desetine) članov s pravico glasovanja. Učinki odločitve zbora članov nastopijo z dnem odločitve zbora članov, razen če zbor članov ne odloči drugače.

Volilno pravico in pravico glasovanja imajo vsi, ki so člani društva (aktivni ali častni člani) na dan 14.5.2021, in imajo na ta dan pred začetkom zbora članov poravnano članarino za leto 2021.

 

V Podzemlju, dne 1.5.2021

 

 

 

                                                                                                                                     Upravni odbor

                                                                                                                                 Predsednik

                                                                                                                                       Andrej Jerina l.r.

 

VABILO – ZBOR ČLANOV ŠD NK KOLPA